დავიცვათ გარემო დაბინძურებისგან

Silver level

Published on 5/26/2013

Learning objectives

  • გარემოს დაცვა და გაფრთხილება
  • ლოგიკური აზროვნების განვითარება/სასწავლო პროცესში ისტის ინტეგრირება
  • კვლევითი, თნამშრომლობითი და კომუნიკაციური უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება/ განვითარება
Created for

Ages 11 - 13

Subject

English as a second language (ESL)

21st Century Skills

Collaboration

Communication

Knowledge building & critical thinking

Global awareness & civic literacy

ICT for learning

Problem solving & innovation (creativity)

Required hardware

PC

Phone

Instructional approach

Project based learning (PBL)

Personalized learning

Direct instruction

Independent study

Learning activity details

მოსწავლეები გონებრივი იერიშის შედეგად შერჩეულ მათთვის საინტერესო საკითხს(გერემოს დაცვა დაბინძურებისგან) ირჩევენ აყალიბებენ გეგმას და მზად არიან კვლებითი სამუშაოს დასაწყებად. მოსწავლეები იყოფიან ჯგუფებად გათვლის პრინციპით და თითოეული ცდილობს მასზე დაკისრებული პასუხისმგებლობის მაქსიმალურად შესრულებას.
I - ჯგუფს ეკისრება საკითხთან დაკავშირებული ლიტერატურის დამუშავება.
II - ჯგუფს მოსახლეობასთნ შეხვედრა და გამოკითხვის ჩატარება თუ როგორ ზრუნავენ ისინი გარემოს სუფთად შენარჩუნებაზე.
III - ჯგუფს - ინტერნეტში საკითხის ირგვლივ მასალის მოძიება და ასევე იმის გაგება თუ რა კეთდება ამ მხრივ სხვა ქვეყნებში.
IV – ჯგუფს - ტყეში წასვლა და ნარგავების ჩამოტანა, სკოლის ტერიტორიაზე დასარგავად.
პროექტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია თემის ირგვლივ საინფორმაციო ბუკლეტების და მზადება და მოსახლეობაში გავრცელება, აგრეთვე დაბინძურების წინააღმდეგ მიმართული პლაკატების და ლოზუნგების განთავსება საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებზე.

Supporting resources

Sign in to view or download resources
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activies, take online learning or connect with colleague.

Comments (0)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.