,,სიმღერებად ქცეული ლექსები"

Gold level

Published on 4/20/2013

Learning objectives

  •  გაიაზრონ, თუ რა განაპირობებს ლექსის სიმღერად ქცევას;
  •  ახსნან ეპიგრაფი, რეფრენი, ციტატა და პერიფრაზი;
  • შექმნან მელოდია ლექსზე
Created for

Ages 11 - 13

Subject

Digital/Media Literacy

21st Century Skills

Knowledge building & critical thinking

ICT for learning

Problem solving & innovation (creativity)

Student self-assessment

Required hardware

PC

Phone

Instructional approach

Project based learning (PBL)

Independent study

Learning activity details

იმსჯელებენ იმაზე, თუ რა განაპირობებს ლექსის სიმღერად ქცევას -- საქართველოს ჰიმნის, ანა კალანდაძის ლექსის ,,საქართველოო ლამაზო“, აკაკი წერეთლის ,,სულიკოსა“ და სხვათა მეშვეობით;
ახსნიან ეპიგრაფს, რეფრენს, ციტატასა და პერიფრაზს;
შეეცდებიან თვითონ შექმნან მელოდია ლექსზე.

Supporting resources

Sign in to view or download resources
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activies, take online learning or connect with colleague.

Comments (11)

Sign in to view or post comments
Why do I need to sign in? Microsoft respects your privacy. A global community, the Microsoft Educator Network asks you to sign in to participate in discussions, access free technology tools, download thousands of learning activities, take online learning or connect with colleagues.